علیرضا


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۷۶۱۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱ از ۱۵ سوال