محمد فرزادیان


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۱۷۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۲۷ سوال