شادی بختیار


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۳۳۹
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۰ سوال