سارا شیری


استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹۷ از ۲۲۳ سوال