سعید مهینی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۱۲۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۳۵ سوال