عبدالامیرسامری


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۸۰۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۳۷ سوال