مهراب کریمیان


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۵۳
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۲۰ سوال