ایمان سررشته داری


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۹۹۰
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۵ سوال