سینا


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۸۸۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۵۰ سوال