پيمان برهمه


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خوزستان
شهر : باغ‌ملک
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۵۰۸۵
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۲۰ سوال