مجتبی خرسندی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۷/۲۱
استان : لرستان
شهر : بروجرد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۳۹۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۸ از ۵۵ سوال