وحیدامیدی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
استان : البرز
شهر : محمدشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۲۵۱۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۲۴ سوال