محسن غفاری پور


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۷/۲۶
استان : خوزستان
شهر : انديمشک
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۴۳۱
تعداد پاسخ صحیح : ۳۷ از ۱۱۰ سوال