بایرام


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۵۲۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۲۵ سوال