شمشیری


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : فارس
شهر : کازرون
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۳۹۷۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۳۷ سوال