منیژه حسین زاده


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳/۱۱/۲۰
استان : خراسان‌شمالي
شهر : شيروان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۵۱۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۹۰ سوال