ماندگار بهمن آبادی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶
رتبه در سایت : ۱۰۲۴
تعداد پاسخ صحیح : ۷۸ از ۸۲ سوال