آریا جسور


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۲۹۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۳۵ سوال