محمود مقدسی موسوی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۷۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال