محمدرضا عابدزاده


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : زنجان
شهر : زنجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۳۷۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۲ سوال