سارا بابایی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۵۱۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۳ از ۴۵ سوال