علی اصغر شم آبادی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۲/۰۲/۲۰
استان : خراسان‌رضوي
شهر : سبزوار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۳۹۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۱۵ سوال