علی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : بوشهر
شهر : بندر بوشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۸۸۱
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۷ سوال