مرتضی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
شهر : کاشمر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۰۵۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۲۰ سوال