سثل


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۷۶۱۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱ از ۲۳ سوال