حسین


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : گيلان
شهر : لنگرود
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۷۴۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۸۵ سوال