محسن خاکپور


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
شهر : بجستان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۹۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۱۰ سوال