داود رجبی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
سایت : http://giome.ir
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۵۳۸
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۲۰ سوال