کمال کبیری


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۸۴۱
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۰ سوال