شهناز دانشیان ثانی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۶۹۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۳۰ سوال