مجتبی میرزایی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۰۳۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۴۰ سوال