وحید شاملو


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۶۴۹
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۰ سوال