فاطمه کلیدری


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خراسان‌رضوي
شهر : قوچان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۶۹۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۴ از ۴۰ سوال