علی عباسی دهمیانی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۴۷۳۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۳۲ سوال