علی عباسی دهمیانی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۳۸۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۳۲ سوال