علی زعمری


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : خوزستان
شهر : اميديه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۲۰۸۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۵۳ سوال