علی اسماعیلی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : فارس
شهر : وراوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۴۷۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۲۰ سوال