کتاب الفبای حفظ قرآن اثر محمد مقدسی


کتاب الفبای حفظ قرآن اثر محمد مقدسی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۱۸۴

نویسنده : kh1348

کتاب الفبای حفظ قرآن همراه با تحلیلی برمبانی حفظ ومرور وعوامل تقویت حافظه توسط محمد مقدسی با 104 صفحه درهفت فصل نوشته شده است ازسوی انتشارات نسیم کوثر در5000نسخه درسال 1386 بار سوم چاپ شده است درفصل اول درباره پیشینه تاریخی حفظ قرآن واهمیت آن وفصل دوم مقدمات معنوی حفظ قرآن کریم وفصل سوم استفاده از نوار ترتیل وفصل چهارم شیوه های حفظ آیات متشابه وفصل پنجم شیوه های مرور آیات است فصل ششم ادعیه قرآنی است وفصل هفتم عوامل تقویت وتضعیف حافظه می باشد دربخش ازاین کتاب : روش حفظ قرآن کریم یک روش سلیقه ای است

#معرفی کتاب #معرفی کتاب لفبای حفظ قرآن #کتاب لفبای حفظ قرآن نوشته محمد مقدسی #معرفی آثار محمد مقدسی #انتشارات نسیم کوثر

ارسال نظر برای «کتاب الفبای حفظ قرآن اثر محمد مقدسی»