گتاب سوالات عجیب علمای مسیحی از علی (ع) محمد عبدالرحیم با ترجمه حبیب الله اکبرپور


 گتاب سوالات عجیب علمای مسیحی از علی (ع) محمد عبدالرحیم با ترجمه حبیب الله اکبرپور

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

تعداد بازدید : ۳۸

نویسنده :
اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

این کتاب بنام سوالات عجیب علمای مسیحی ازعلی (ع) نوشته محمدعبدالرحیم باترجمه حبیب الله اکبرپور است دارای۷۶صفحه است توسط ا

انتشارات نشرالف در۱۰۰۰۰نسخه درسال۱۳۸۶چاپ شده است

#معرفی کتاب #گتاب سوالات عجیب علمای مسیحی از علی #معرفی سوالات عجیب علمای مسیحی از علی (ع) #گتاب سوالات عجیب علمای مسیحی از علی (ع) محمد عبدالرحیم با ترجمه حبیب الله اکبرپور

ارسال نظر برای « گتاب سوالات عجیب علمای مسیحی از علی (ع) محمد عبدالرحیم با ترجمه حبیب الله اکبرپور»