ضوابط برگزاری مسابقات کتابخوانی و فرهنگی براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی


ضوابط برگزاری مسابقات کتابخوانی و فرهنگی براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

تعداد بازدید: ۱۶۷۳

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

آیا تا کنون قبل از برگزاری مسابقه کتابخوانی یا مسابقه فرهنگی قوانین و مقررات برگزاری اینگونه مسابقات را مطالعه کرده اید؟!! بهتر است قبل از برگزاری مسابقات قوانین و مقررات آن را مطالعه کنید

ضوابط و شرایط نحوه برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی و هنری که در سطح کشور برگزار می شود به شرح زیر تعیین و تصویب می گردد:

ماده ١- از تاریخ تصویب این ضوابط، برگزاری هر گونه مسابقات دینی، فرهنگی و هنری که به صورت عمومی باشد بایستی متضمن اهداف فرهنگی و هنری بوده و حداقل با یکی از موازین مشروحه زیر منطبق گردد:

الف) ارتقای فرهنگ عمومی و آگاهی های علمی، فرهنگی، هنری و اخلاقی و رواج روح تحقیق و عادت به مطالعه در جامعه.

ب) فراهم آوردن زمینه رقابت سالم میان پدید آورندگان آثار فرهنگی و هنری.

ج) شناخت و تشویق استعدادها و خلاقیت های فرهنگی و هنری.

د) تشویق مردم به مشارکت تعاون در امور فرهنگی و هنری.

ماده ٢- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی برگزاری مسابقه، پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای یک بار یا یک دوره زمانی خاص، می توانند مسابقه را برگزار نمایند. موضوع این مسابقات باید اهداف و وظایف و توان عامی و عملی برگزارکنندگان متناسب باشد.

بتصره – دستگاه ها و مؤسسات فرهنگی و هنری، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و نهادهای انقلاب اسلامی از شمول این ماده خارج است.

ماده ٣ مؤسسات و مراکز غیرانتفایی یا اشخاص، فقط در صورت تأیید و کسب مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط، مجاز به برگزاری مسابقه بر حسب مورد خواهند بود.

تبصره ١- مؤسسات و مراکز و اشخاص موضوع ماده ٣ مکلفند فرد با هیأت صاحب نظر و ذی صلاح را به منظور نظارت بر جریان انجام مسابقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نمایند.

تبصره ٢- به جز در مورد مسابقات سراسری و کشوری مرجع و صدور مجوز در خارج از مرکز، ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها خواهند بود.

ماده ٤- کلیه متقاضیان موظفند درخواست نامه خود را به همراه اطّلاعات مربوط به شرایط و یک ماه قبل از انتشار آگهی جهت بررسی و کسب مجوز به معاونت ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) تسلیم نمایند. این وزارت موظف است ظرف مدت پانزده روز به درخواست ها پاسخ دهد.

ماده ٥- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند با اعزام نماینده بر نحوه برگزاری مسابقه و اعطای جوایز نظارت کند و از برگزاری مسابقاتی که به نحوی با مفاد این ضوابط مغایرت داشته باشد در هر مرحله جلوگیری نماید.

ماده ٦- اخذ وجه از شرکت کنندگـان در این مسـابقـات ممنوع است.

تبصره – قبول هدایای نقـدی و غیر نقـدی توسط مراکز و مؤسسات خیریه، مساجد، انجمن ها و کانون های فرهنگی هنری قانونی که درآمدهای آن وقف و یا صرف امور فرهنگی و اجتماعی می شود با رعایت سایر شرایط بلامانع است. و نظارت بر چگونگی استفاده از هدایای دریافتی را آیین نامه اجرایی مشخص می نماید.

ماده ٧- ملیه نشریات، چاپخانه ها و وسایل ارتباط جمعی موظفند از چاپ و انتشار هر گونه خبر یا آگهی مربوط به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری قبل از ارائه مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودداری نمایند.

ماده ٨- این ضوابط برای کلیه مؤسسات اعم از مراکز فرهنگی و غیر فرهنگی و اشخاص حقیقی و مؤسسات و مراکز مطبوعاتی و انتشاراتی لازم الجراست و متخلف و ناشر اطلاعیه و با آگهی برگزاری مسابقه فرهنگی حسب مورد و با توجه به نوع تخلف لا اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت پیگرد قانوی قرار خواهند گرفت.

ماده ٩- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با رعایت این ضوابط به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری اقدام می نمایند موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مسابقه نتیجه را به معاونت ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) گزارش نمایند.

ماده ١٠- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیزبط مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت مؤسساتی که در راستای مفاد این ضوابط متخلف شناخته شوند جلوگیری نمایند و فعالیت مجدد این قبیل مراکز، موکول به صدر مجوز جدید از سوی این وزارتخانه می شود.

ماده ١١- آیین نامه اجرایی این ضوابط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا و پیگیری خواهد بود.

ضوابط فوق در ١١ ماده و ٤ تبصره در جلسه ٤٤٧ مورخ ١٢/٥/٧٨ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

این ضوابط براساس مصوب جلسه ٤٤٧ مورخ ١٢/٥/١٣٧٨ شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است، حال برای اینکه با خیال راحت مسابقه برگزاری کنید و مسابقه شما براساس ضوابط ذکر شده بالا باشد، می توانید برای برای برگزاری مسابقات کتابخوانی از یارکتاب استفاده کنید. برای شروع اینجا کلیک کنید.

#قوانین برگزاری مسابقه کتابخوانی #قوانین برگزاری مسابقه فرهنگی #قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با برگزاری مسابقات کتابخوانی
می پسندم (۵) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «ضوابط برگزاری مسابقات کتابخوانی و فرهنگی براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»