مسابقه کتابخوانی رفیق خوشبخت ما

مسابقه کتابخوانی رفیق خوشبخت ما

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

: : :

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (۱۰_۱۲)

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (۱۰_۱۲)

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی چهارمین دوره جشنواره ملی مهدویت

مسابقه کتابخوانی چهارمین دوره جشنواره ملی مهدویت

جایزه : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی یادت باشد

مسابقه کتابخوانی یادت باشد

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

: : :

مسابقه کتابخوانی عید عبودیت

مسابقه کتابخوانی عید عبودیت

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انسان۲۵۰ ساله (فصل۵_۹)

مسابقه کتابخوانی انسان۲۵۰ ساله (فصل۵_۹)

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب هنر دفاع در دادگاه

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب هنر دفاع در دادگاه

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (فصل4 ،3)

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (فصل4 ،3)

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی مادر

مسابقه کتابخوانی مادر

جایزه : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی نامیرا

مسابقه کتابخوانی نامیرا

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی مادرانه هایی برای یاسمین

مسابقه کتابخوانی مادرانه هایی برای یاسمین

جایزه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سربلند

مسابقه کتابخوانی سربلند

جایزه : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی همرزمان حسین علیه السلام

مسابقه کتابخوانی همرزمان حسین علیه السلام

جایزه : ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی فرشته ای در برهوت

مسابقه کتابخوانی فرشته ای در برهوت

جایزه : ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی حدیث غدیر و مسأله‌ امامت

مسابقه کتابخوانی حدیث غدیر و مسأله‌ امامت

جایزه : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگی سیاسی ـ مبارزاتی ائمه(ع)

مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگی سیاسی ـ مبارزاتی ائمه(ع)

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه ملی کتابخوانی پیشوای آسمانی

مسابقه ملی کتابخوانی پیشوای آسمانی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سیاست علوی

مسابقه کتابخوانی سیاست علوی

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.