محسن یوسفی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
سایت : https://u3fi.ir
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱
رتبه در سایت : ۲۳۰۶
تعداد پاسخ صحیح : ۴۱ از ۱۵۷ سوال