مسابقه کتابخوانی ملت عشق


زبانکده الوند برگزار می کند: مسابقه کتابخوانی ملت عشقاین مسابقه ویژه شهروندان دزفول می باشد. به سایر کاربران شرکت کننده ترتیب اثر داده نخواهد شد.


تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
مهلت شرکت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
مجموع جوایز: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱۰
نتیجه ارزیابی: ۲.۹۲۶۷

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- اعظم کشفی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۲- زینب غایب پناه ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۳- مهدی یوسفی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۴- رضا ریاضی، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۵- رضا عدل ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۶- طلوع کیارسی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۷- مومولو یوسفی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۸- عباس احمدی فر، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۹- علیرضاسهائی، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان

۱۰- فروغ ابوالقاسم روشنی، جایزه: ۵۰۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی ملت عشق #مسابقه کتابخوانی ویژه شهر دزفول #مسابقات کتابخوانی زبانکده الوند

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی ملت عشق»