مسابقه کتابخوانی ویژه معتکفین


مسابقه کتابخوانی ویژه معتکفین

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۲

تعداد بازدید: ۱۶۸۲

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

اعتکاف، تطهیر قلب هاست در سجاده سبز - توبه

مسابقه کتابخوانی سیری در نهج البلاغه از استاد مرتضی مطهری- کتابخانه عمومی شهدای غزه

1.نهج البلاغه توسط چه کسی گردآوری شده است؟ چند سال از زمان گردآوری آن می گذرد؟

الف) مسعودی- 1000سال ب)سید شریف- 1000 سال ج) مسعودی- 1500 سال د)سید شریف- 1500 سال

2.کتاب البیان والتبیین اثر کیست؟ الف) جاحظ ب)عبدالحمید ج ( مسعودی د(عبدالرحیم

3.این جمله از کیست:))ارزش هرکس همان است که می داند (( الف ( استاد مطهری ب)امام صادق(ع) ج)امام علی )ع ( د(سید رضی.

4. در خطبه 183نهج البلاغه کدامیک ازگزینه های زیر در راستای آثار آفرینش بیان شده اند؟الف) خفاش ب) آسمان ج) مورچه د) کوه ها

5.اساس، محور و تکیه گاه همه بحث ها و استدلال ها و استنتاج ها در چیست؟

الف)نفی هرگونه کثرت و نفی هرگونه مغایرت ب) اطلاق و لاحدی و احاطه ذاتی و قیومی ج)گزینه الف و ب د) هیچ کدام

6. در نهج البلاغه در باره صفات کمالیه و جلالیه ذات حق از کدام شیوه زیر استفاده شده است؟

الف) جهان محسوس با نظاماتی که در آن به کار رفته است. ب) اندیشه های تعقلی محض و محاسبات فلسفی خالص ج) آگاهان و کمال پدید آورنده د) هیچ کدام

7. اولین مساله اساسی که مطالعه آثار آفرینش به تنهایی قادر به جوابگویی آن نیست چیست؟

الف (واجب الوجود بودن ب ( مخلوق نبودن ج ( علت و معلول بودن د ( گزینه الف و ب

8. کدامیک از خطبه های زیر اشاره ای بر مهدی موعود(عج) دارد؟ الف) 189 ب. 148 ج. 190 د. 145

9. در کدامیک از آیات زیر برقراری عدالت به عنوان هدف بعثت همه انبیا معرفی شده است؟

الف ( و ما محمد الا رسول قد خلقت قبله الرسل افان او قتل انقلبتم علی اعقابکم ب) یا ایهالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ج ( لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط د) گزینه ب و ج

10. حکم اسلام در این باره(( اسلام اجازه نمی دهد آنجا که اجتماع به 2 طبقه ستمگر و ستمکش : یکی پرخور و ناراحت از پرخوری و دیگری گرسنه و ناراحت از گرسنگی تقسیم می شود دست روی دست بگذراد و تماشاچی صحنه باشد.)) الف) شقشقیه ب)الغرا ء ج)القاصعه د) المنتقین

11. به نقل از ژان ژاک این سخن از کیست؟

((چوپان طبیعتا بر گله های خود برتری دارد ، قائدین قوم جنسا" بر مرئوسین خویش تفوق دارند ))

الف)کالیگولا ب ( خیلون ج( کریسوس د( هابز

12. تفسیر آیه "58 سوره نسائ" از کیست؟ " خداوند با تعبیر لزوم ادای امانت ، حکمرانان را فرمان می دهدکه به رعایت مردم قیام کنند"

الف)امام علی (ع) ( المنثور) ب) شیخ صدوق (المیزان) ج) طبرسی ( مجمع البیان) د. امام علی (ع) ( نهج البلاغه)

13. امام علی (ع) خطاب به چه کسی می نویسد: ( در قلب خود استشعار مهربانی، محبت و لطف مردم را بیدار کن.) الف) عبدالحمید ب) ابن ابی الحدید ج) احمد امین د) مالک اشتر

14. امام علی (ع) در خطبه 195 ابتدا چه چیزی را یادآوری می کنند؟

الف(مقام تسلیم و ایمان خود نسبت به رسول اکرم "ص" ب)فداکاری ها و مواسات خود را در مواقع مختلف

ج) جریان وفات رسول اکرم "ص" درحالی که سرش بر سینه او بود د) گزینه الف و ب

15 . ابن ابی الحدید در باره استعفای ابوبکر می گوید جمله ای به دو صورت متفاوت از ابوبکر نقل شده است ، نهج البلاغه کدام را تایید می کند؟

الف( و لیتکم و لست بخیرکم ب) اقیلونی فلست بخیرکم ج) گزینه الف و ب د) هیچکدام

16.به نقل از نهج البلاغه از خصوصیات روحی عمر که در کلمات امام علی "ع" مورد انتقاد واقع شده است کدام است؟

الف ( دره عمر ب) شتاب زدگی در رای و عدول از آن ج) تناقض گویی د) گزینه ب و ج

17. بزرگترین بخش نهج البلاغه را کدامیک از گزینه های زیر تشکیل می دهد؟

الف) مواعظ ب) اهل بیت و خلافت ج)ترسیم چهره عبادت د) ارزش تعقلات فلسفی

18. امام علی "ع" با کدامیک از جریان های زیر که خطر عظیمی برای جهان اسلام بود مبارزه می کرد؟

الف) دنیا زدگی ب) رفاه زدگی ج) سکر نعمت د) همه موارد

19........... طوفانها را فرو می نشاند و زمینه را برای حسابگری و دور اندیشی فراهم می کند.الف) خطابه ب) موعظه ج) حکمت د) گزینه الف و ب

20. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه کدام است؟ الف) حالغراء ب)المنقین ج)شقشقیه د) القاصعه

شرایط شرکت در مسابقه: ویژه معتکفین عضو کتابخانه.

مهلت شرکت در مسابقه: تا پایان روز اعتکاف.

برندگان: شب آخر اعتکاف اعلام می شود.

موفق باشید.

مشاهده منبع

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی ویژه معتکفین»