نتیجه مسابقات چالشی جدید همراه اول اعلام شد


نتیجه مسابقات چالشی جدید همراه اول اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

تعداد بازدید: ۱۴۳۹

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

پاسخ سوال 1: بین دو تصویر ۸ اختلاف دیده میشه برندگان گوشی هوشمند: ۹۱۵۷***۹۰۹ ۹۱۲۷***۱۳۹ ۹۱۱۲***۶۴۶ برندگان بسته اینترنت: ۹۳۵۴***۲۶۷ ۹۱۶۲***۴۳۷ ۹۹۰۰***۲۹۱

---------------------------------

پاسخ سوال 2 معادله: عدد ۱۷ برندگان گوشی هوشمند: ۹۱۲۰***۰۲۲ ۹۱۹۷***۴۵۶ ۹۰۲۱***۸۱۳ برندگان بسته اینترنت: ۹۱۰۲***۷۷۴ ۹۱۲۶***۳۵۵ ۹۱۴۳***۶۰۷

-----------------------------

پاسخ سوال 3: گزینه ۲ برندگان گوشی هوشمند: ۹۱۷۰***۵۳۱ ۹۱۱۱***۳۳۷ ۹۱۴۲***۷۷۷ برندگان بسته اینترنت: ۹۳۷۰***۹۴۱ ۹۱۸۱***۶۰۰ ۹۱۳۲***۷۸۹

مشاهده اطلاعات بیشتر: mci.ir/social

می پسندم (۵) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «نتیجه مسابقات چالشی جدید همراه اول اعلام شد»