مسابقه کتابخوانی دوستت دارم

مسابقه کتابخوانی دوستت دارم

جایزه : ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰۰ ریال

: : :

مسابقه کتابخوانی رویای نیمه‌شب

مسابقه کتابخوانی رویای نیمه‌شب

جایزه : ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی منتظرانه(پیشوای آسمانی بخش بزرگسالان)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی منتظرانه(پیشوای آسمانی بخش بزرگسالان)

جایزه : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سومین جشنواره ملی مهدویت

مسابقه کتابخوانی سومین جشنواره ملی مهدویت

جایزه : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی

جایزه : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی هیچ کس به من نگفت(پیشوای آسمانی بخش نوجوانان)

مسابقه کتابخوانی هیچ کس به من نگفت(پیشوای آسمانی بخش نوجوانان)

جایزه : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء اول قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء اول قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء دوم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء دوم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء سوم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء سوم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء چهارم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء چهارم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابق جزء پنجم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابق جزء پنجم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء ششم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء ششم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء هفتم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء هفتم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء هشتم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء هشتم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء نهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء نهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء دهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء دهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جزء یازدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء یازدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه امتیازی
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی عصر ظهور شرکت ملی صنایع مس ایران ( نیمه شعبان )

مسابقه کتابخوانی عصر ظهور شرکت ملی صنایع مس ایران ( نیمه شعبان )

جایزه : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم، سرباز ولایت

مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم، سرباز ولایت

جایزه : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی فاطمه مدافع حریم ولایت

مسابقه کتابخوانی فاطمه مدافع حریم ولایت

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.