شرکت ملی صنایع مس ایران


استان : تهران

مسابقات برگزار کرده :

«روز اول» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی شرکت ملی صنایع مس ایران

«روز دوم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی شرکت ملی صنایع مس ایران

«روز سوم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی شرکت ملی صنایع مس ایران

«روز چهارم» مسابقه هفته کتاب و کتاب خوانی شرکت ملی صنایع مس ایران

«روز پنجم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی شرکت ملی صنایع مس ایران

«روز ششم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی شرکت ملی صنایع مس ایران

«روز هفتم» مسابقه هفته کتاب و کتا بخوانی شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه کتابخوانی عصر ظهور شرکت ملی صنایع مس ایران ( نیمه شعبان )

مسابقه جزء اول قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء دوم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء سوم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء چهارم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابق جزء پنجم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء ششم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء هفتم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء هشتم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء نهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء دهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء یازدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء دوازدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء سیزدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء چهاردهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء پانزدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء شانزدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء هفدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء هجدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء نوزدهم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیستم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و یکم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و دوم قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و سه قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و چهار قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و پنج قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و شش قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و هفت قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و هشت قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء بیست و نه قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه جزء سی قرآن کریم شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه کتابخوانی «از چیزی نمی ترسیدم» ویژه همکاران شرکت ملی صنایع مس ایران

مسابقه کتابخوانی «و توی دروازه» ویژه فرزندان همکاران شرکت ملی صنایع مس ایران