شرکت ملی صنایع مس ایران


استان : تهران

مسابقات برگزار کرده :

«روز اول» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

«روز دوم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

«روز سوم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

«روز چهارم» مسابقه هفته کتاب و کتاب خوانی

«روز پنجم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

«روز ششم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

«روز هفتم» مسابقه هفته کتاب و کتا بخوانی

مسابقه کتابخوانی عصر ظهور( نیمه شعبان)

مسابقه جزء اول قرآن کریم

مسابقه جزء دوم قرآن کریم

مسابقه جزء سوم قرآن کریم

مسابقه جزء چهارم قرآن کریم

مسابقه جزء پنجم قرآن کریم

مسابقه جزء ششم قرآن کریم

مسابقه جزء هفتم قرآن کریم

مسابقه جزء هشتم قرآن کریم

مسابقه جزء نهم قرآن کریم

مسابقه جزء دهم قرآن کریم

مسابقه جزء یازدهم قرآن کریم

مسابقه جزء دوازدهم قرآن کریم

مسابقه جزء سیزدهم قرآن کریم

مسابقه جزء چهاردهم قرآن کریم

مسابقه جزء پانزدهم قرآن کریم

مسابقه جزء شانزدهم قرآن کریم

مسابقه جزء هفدهم قرآن کریم

مسابقه جزء هجدهم قرآن کریم

مسابقه جزء نوزدهم قرآن کریم

مسابقه جزء بیستم قرآن کریم

مسابقه جزء بیست و یکم قرآن کریم

مسابقه جزء بیست و دوم قرآن کریم

مسابقه جزء بیست و سه قرآن کریم

مسابقه جزء بیست و چهار قرآن کریم

مسابقه جزء بیست و پنج قرآن کریم

مسابقه جزء بیست و شش قرآن کریم

مسابقه جزء بیست و هفت قرآن کریم

مسابقه جزء بیست و هشت قرآن کریم

مسابقه جزء بیست و نه قرآن کریم

مسابقه جزء سی قرآن کریم

مسابقه کتابخوانی «از چیزی نمی ترسیدم»

مسابقه کتابخوانی «و توی دروازه»

مسابقه حدیث کسا