علیرضا سهائی


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱۲ از ۲۸۰ سوال