جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم،  رده سنی 16تا 30

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم، رده سنی 16تا 30

جایزه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم،  رده سنی 31 تا 60

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم، رده سنی 31 تا 60

جایزه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.