مسابقه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) (ویژه دانشجویان)

مسابقه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) (ویژه دانشجویان)

جایزه : ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) (ویژه جهادگران)

مسابقه وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) (ویژه جهادگران)

جایزه : ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.