مسابقه کتابخوانی خدا حافظ سالار

مسابقه کتابخوانی خدا حافظ سالار

جایزه : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان

جایزه : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.